• Onafhankelijk en eerlijk advies voor particulier en ondernemer
 • Geen provisie of fee maar een vast bedrag per maand
 • 24 uur per dag inzicht in uw financiële situatie
Bart Hermanussen - hetadvies.nl

Privacyverklaring

hetadvies.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacy statement is op de inhoud en het gebruik van de website van hetadvies.nl van toepassing. Door het gebruik van de site accepteer je deze privacy statement.

Contactgegevens:
www.hetadvies.nl
Stationsstraat 17
5451 AM Mill
0485-451877
contact@hetadvies.nl

Bart Hermanussen is de Functionaris Gegevensbescherming van hetadvies.nl. Hij is te bereiken via contact@hetadvies.nl.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
hetadvies.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Identificatiegegevens
 • Financiële gegevens
 • Gegevens i.v.m. financiële producten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
hetadvies.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou indien deze nodig zijn voor het regelen van een financieel product:

 • Gezondheidsgegevens (in sommige gevallen)
 • burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens over strafrechtelijke feiten (in bijzonder gevallen)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
hetadvies.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Als dit noodzakelijk is voor uitvoering van onze overeenkomst met jou
 • Als dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten
 • Als dit toegestaan is in kader van onze bedrijfsactiviteiten, waarbij wij uiteraard jouw belang in acht nemen
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming
hetadvies.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van hetadvies.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
hetadvies.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens tijdens de looptijd van onze relatie of overeenkomst en daarna gedurende de wettelijke termijnen die voor ons gelden

Delen van persoonsgegevens met derden
hetadvies.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. hetadvies.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt hetadvies.nl jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
hetadvies.nl maakt gebruik van sessie cookies die slechts een beperkte tijd op uw randapparatuur worden opgeslagen. Als de webbrowser wordt afgesloten, worden deze cookies automatisch verwijderd. Deze zogenaamde sessie cookies worden gebruikt om de door opgevraagde dienst te kunnen leveren. Zo zorgen deze cookies er bijvoorbeeld voor dat je na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door hetadvies.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door hetadvies.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@hetadvies.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
 
hetadvies.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
hetadvies.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of via contact@hetadvies.nl.